پرش لینک ها

تعرفه دامنه های ملی و بین المللی

ثبت دامنه ، انتقال دامنه و تمدید دامنه

دامنه مانند یک نشان یا اسم میماند که هر یک از وب سایت ها به این دامنه ها بر اساس نیاز خود برای هر موضوع کاری استفاده کنند . دامنه شامل دو جز پسوند و پیشوند میشود ، پسوند ها شامل نام هایی است که از سمت ما انتخاب میشود و پیشوند این دامنه ها از قبل تعریف شده مانند : namesite.com که قسمت اول از سمت چپ “namesite” شامل اسم های انتخابی شما که ترکیب حروف ، عدد و یک سری علامت های مجاز میباشد . هنرگردون لیست دامنه هایی که میتواند ارائه بدهد را به صورت لیست با قیمت روز به صورت جدول تعرفه دامنه ها ارائه کرده است .

جدول تعرفه دامنه

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.